İnternet sitesi yükümlülüğü kapsamı

Gümrük ve Ticaret B, “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile şirketlerde şeffaflık kültürünün yaygınlaştırılmasını, hızla kurulup kaybolan şirketlerin engellenmesini ve kanunen yapılması gereken ilanların tüm taraflara duyurulmasını amaçlamaktadır.
Gümrük ve Ticaret B’nın amacı, şirketlerin kamuoyuna açılan yüzü olan internet sitelerinde şirket gizliliğinin ihmal edilmeyeceği şekilde bilgi toplumu hizmetlerinin özgülenerek mali bilgilerinin şeffaflık ilkesinde yayınlanmasını sağlamaktır.
Bakanlar Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetime Tabi Sermaye Şirketleri, internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemek ve bilgi toplumu hizmetlerine ayırmakla yükümlüdürler.
Bağımsız Denetime Tabi Sermaye Şirketleri, Türk Ticaret Kanunun 1524 üncü maddesi ve “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” çerçevesinde belirlenmiş belge, bilgi ve içeriklerin öngörülen sürelerde internet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunmak, erişime açılan içeriği güvenli ortamda tutmak, erişime hazır bulundurmak ve arşivlemek kapsamında mükelleftir.

14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5973 Sayılı Karar ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde, aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden anonim şirketler de bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.

• Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası
• Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası
• Çalışan sayısı 250 ve üstü

Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.
Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.
Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.

İnternet sitesinin özgülenmiş alanında neler yayınlanmalıdır?
Kanun kapsamında internet sitesinde yayınlanacak içerik
• sürekli yayınlanacak bilgiler ve
• 6 ay süresince yayınlanacak bilgiler

olarak iki gruba ayrılmaktadır.
İnternet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içerikler internet sitesinde sürekli olarak yayımlanır.

• Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.
• Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.
• Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi.
• Yayımlanan içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır.
Şirketçe internet sitesinde en az 6 aylık süre için yayımlanması gereken içerikler tebliğin 6. Maddesinde belirtilen başlıklar altında detaylı şekilde açıklanmıştır:
• Birleşme ve Bölünme
• Fesih ve tasfiye
• Genel kurul
• Sermaye artırım ve azaltım
• Diğer gruplandırılmamış belge tipleri

Mesuliyet kapsamı

İnternet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayınlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi için güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılmalıdır.
İnternet siteleri, şirketlerin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası altında tescil edilmelidir.
Aynı kişi farklı grup şirketleri için yetkili atanabilir
Başvuru formunda içerik yükleyecek kişiye ait TC Kimlik No. ile ad ve soyad yer almalıdır.
Başvuru formunda sadece bir kişi bildirilir, bu kişi sistem üzerinden başka kişilere de yetki verebilir. Şirketiniz personeli olmayan her hangi bir kişiyi de yetkilendirebilirsiniz.
Şirket temsilcilerinin sisteme girişleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilebilir
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından öngörülen bu yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesine ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olabilir. Bağımsız denetime tabi şirketler, yönetmelik uyarınca internet sitelerinin teknik ve güvenlik kriterlerine uygunluğunu TÜBİTAK veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerine tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

MTHS Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı Nedir?

Türk Ticaret Kanunun 1524 üncü maddesi ve “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” çerçevesinde belirlenmiş belge, bilgi ve içeriklerin öngörülen sürelerde şirketlerin internet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulması, erişime açılan içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dâhil olmak üzere bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini ifade eder.

İnternet sitesi olmayan bağımsız denetime tabi şirketler internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.
MTHS’lerden hizmet almak zorunlu olmayıp şirketlerin tercihine bırakılmıştır.
MTHS’ler, şirketlerin erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, erişime hazır tutma, arşivleme ve Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürütecektir.

Şirketlerin MTHS hizmeti almaları için hizmet alım isteğini ve şirket adına kimin içerik yükleyebileceği bilgisini ihtiva eden başvuru formunun noter onaylı olarak iletilmesi gerekir.

UYUMSOFT MTHS Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı Süreci

MTHS Teknik Hizmet Sağlayıcısı çalışmalarını sürdürmektedir.
TTK’nun 1524. maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” uyarınca gerekli içeriği
Internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açması gerekmektedir…
US, işbu yönetmelik kapsamındaki mükelleflere teknik destek vermeye hazırdır.
Internet sitesi içeriğini güvenli ortamda tutma,
Bilgi Toplumu Hizmetleri linkinde erişime hazır bulundurma, arşivleme v.d.
faaliyetleri yeterliliği için TÜBİTAK’tan Teknik Rapor ve Gümrük Ticaret Bakanlığı Onayı alınması gerekmektedir.
Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısından hizmet alınması halinde, içeriğin
Bilgi Toplumu Hizmetleri linkinde erişime hazır bulundurulması yeterlidir.
• yönetmeliğin onay süreçleri ve teknik raporun gerektirdiği bilgi işlem alt yapısı, donanım ve maliyetleri
• e-Arşiv gereksinimi
• kalite belgelerinin sürdürülebilirliği ve maliyeti
gibi nedenlerle MTHS yetkili kurumlardan hizmet alınması avantajlıdır…

Uyumsoft MTHS iŞirket sisteminde,
internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklenir,
yüklenen içerik güvenli ortamda tutulur,
içerik erişime hazır bulundurulur,
güvenli olarak arşivlenir,
MERSİS ile bütünleşik veri paylaşımı yapılır.
MTHS hizmetini, ilgili düzenlemelerdeki teknik ve güvenlik kriterlerine uygun US MTHS iŞirket sisteminden alan şirketler yönetmelikte belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaktır.

Şirketler; İnternet sitelerinin teknik ve güvenlik kriterlerine uygunluğunu, TÜBİTAK’a tespit ettirerek düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermek, erişime açılması gereken içeriği, sitenin özgülenmiş güvenli kısmında, erişime hazır bulundurmak ve arşivlemek yükümlülüklerini, Bakanlıktan faaliyet izni almış MTHS Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı Uyumsoft’tan destek hizmeti alarak yerine getirebilirler.

Şirketler; MTHS Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı Uyumsoft iŞirket sisteminde;
Internet sitelerinin teknik ve güvenlik kriterlerine uygunluğunu, TÜBİTAK’a tespit ettirerek teknik raporun düzenlenmesi, ilan edilecek içeriğin kendi internet sitesinde bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında, güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklenmesi, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulması, içeriğin erişime hazır bulundurulması, güvenli olarak arşivlenmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı MERSİS Merkezi Sicil Sistemi ile entegre veri paylaşımının yapılması hizmetlerini Uyumsoft’a devredebilirler.
Şirketlerin iŞirket işlemleri hakkındaki eğitim ihtiyacı, USAkademi “e-öğrenme” (uzaktan erişim) yöntemiyle ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Yeni TTK’na göre yeni ticari belgeler
(fatura, perakende satış vesikaları, gider pusulası, müstahsil makbuzu, yazar kasa fişleri);
• Fatura v.b. Ticari Belgelerde Bulunması Gereken İlave Bilgileri ve
• İnternet Sitesi Kurmak Zorunda Olan Firmaların Yayımlaması Gereken Bilgileri
içerecektir.
Mevcut belgeler bu bilgileri taşıyan bir etiket veya kaşe ile de kullanılabilir.

İnternet Sitesi Kurmak Zorunda Olmayan Firmaların
Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgelerinde Gösterilmesi Gereken Bilgiler:
– Ticaret Sicil Numarası veya MERSİS(*) Numarası
– Ticaret Unvanı
– İşletmenin Merkez Adresi

İnternet Sitesi Kurmak Zorunda Olan Firmaların (bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri)
ayrıca Tescil Edilmiş İnternet Adresini de
fatura ve fatura yerine geçen belgelerinde göstermesi ve Internette yayımlaması
ve
A.Ş.’lerde YK üyeleri ile Ltd şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile hem A.Ş. hem Ltd’lerde taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını internette yayımlaması gerekmektedir.
(*) MERSİS proje yürütücüsü Uyumsoft’tur.

MERSİS;

ülkedeki tüm ekonomik birimlerin
ticaret sicili işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kayıt verilerinin tutulması, saklanması ve
tek ortak anahtar numara ile takibi ve erişimi için
merkezi veri kayıt sistemidir.

Uyumsoft’un yürüttüğü MERSİS, ESBİS, HKS, ARGE, v.d. projelerde;
1.5 milyon gerçek ve 1.5 milyon tüzel kişi işletmenin ve 1,4 milyon esnafın verileri tek çatı altında…
47 milyon ton/yıl sebze ve meyvenin üretimden tüketime
3.5 milyon çiftçi,
25 bin perakende noktası,
900 toptancı tarafından
güvenilir, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatla tedariki, dağıtımı ve satışında
77 milyon tüketici, pazardaki ürünlere ilişkin detaylı bilgileniyor…
52 Teknopark ve 150 Ar-Ge Merkezinde yürütülen 6.000 Ar-Ge projesi izleniyor…

Kamunun, Enformasyon Toplumuna doğru iş dünyasına yönelik
GİB e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-Ödeme, KEP, e-Arşiv ve
MERSİS/ESBİS/HKS, MTHS, v.d.
iDönüşüm düzenlemeleri kapsamında sağladığı iŞirket Hizmetleri ile
yatay işlevsel ve dikey sektörel Kurumsal İş Sistemlerini
bütünleştiren Uyumsoft 
iş dünyasının idönüşümünde işin sürekliliğinde anahtar önemdedir.
“Güvenilir İş Ortağınız” Uyumsoft,
Onaylı… Kapsamlı… Yetkin… Esnek… Güvenli… iDönüşüm Hizmet Sağlayıcısı…

Uyumsoft kalite sertifikaları;
ISO /IEC 27001:2005 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
ISO 10002:2004 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 22301:2012 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO/IEC 20000-1:2011 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SERVİS YÖNETİMİ
BS 10012:2009 VERİ KORUMA-KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ